Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: B

Brown Field Investment

När en investerare köper in sig i en redan existerande verksamhet.

Skriv ut

Bruttonationalprodukt (BNP)

Motsvarar det totala förädlingsvärdet av all produktion av varor och tjänster i ett land under ett år. 

Skriv ut

Bundna tullar

Ett land som bundit sin tull i en WTO-förhandling vid en viss nivå har förpliktat sig att inte höja tullen över den bundna nivån. Däremot kan landet välja ett ta ut en lägre tull. Om ett medlemsland i WTO bryter eller upphäver en bunden tull måste drabbade länder kompenseras till exempel genom att tullen sänks på andra varor som är av intresse för dessa länder. Genom att binda tullarna skapas en stabil och förutsägbar grund för handeln. Se även Tullbindningslista.

Skriv ut

Business Europe

Intresseorganisation för de europeiska industriförbunden och arbetsgivareföreningarna. Har bland annat till uppgift att påverka EU:s beslut i lagstiftningsfrågor som berör medlemsföretagen samt EU:s position i internationella handelsförhandlingar. Policyarbetet bedrivs i ett sextiotal arbetsgrupper under fem huvudkommittéer: ekonomisk politik, handelspolitik, näringspolitik, arbetsmarknadspolitik och företagsjuridik. Organisationens kontakter sker främst med Europeiska kommissionen. (Tidigare UNICE)

Skriv ut

Business Sweden

(Exportrådet,Invest Sweden)

Business Sweden - The Swedish Trade and Invest Council. Skapat 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet (grundat 1972) och Invest Sweden. Business Sweden hjälper svenska företag som vill komma ut på världsmarknaden med kostnadsfri information, strategisk rådgivning och hjälp på plats. Det ska också aktivt bidra till att utländska företag investerar i Sverige. Det görs direkt genom kontakter och rådgivning med potentiella investerare och indirekt genom att öka intresset för Sverige som investeringsland. Business Sweden tar även på sig konsultuppdrag. Man finns representerade i ett 60-tal länder och finansieras av svenska staten och näringslivet gemensamt. Se även Exportkreditnämnden, Foreign direct investment, Handel och investeringar, Svensk Exportkredit

Skriv ut

Byteshandel

Byteshandel är när en vara eller en tjänst bytes direkt mot en annan vara eller tjänst och där penningtransaktioner inte ingår i affären. Byteshandel utgör den äldsta formen av handel, men har även praktiserats i modern tid. En stor del av handeln inom det gamla Sovjetblocket var byteshandel.

Skriv ut

Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC)

Organisation för ekonomiskt och politiskt samarbete mellan länderna runt Svarta Havet. BSEC, som bildades 1992, har 12 medlemmar: Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Georgien, Grekland, Moldavien, Rumänien, Ryssland, Serbien, Turkiet och Ukraina. Till frågorna som behandlas hör bland annat handel, transporter, energi och miljö.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies