Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: T

TBT (TBT-avtalet)

(Technical Barriers to Trade)

WTO:s avtal om tekniska handelshinder (TBT), från Tokyorundan, reglerar tillkomst och tillämpning av tekniska regler. Syftet är att begränsa tekniska handelshinder. Avtalet omfattar alla varor, såväl industri- som jordbruksvaror och reglerar utarbetande, fastställande och tillämpning av tekniska föreskrifter och standarder, inkl. förpacknings-, märknings- och etiketteringskrav.

Enligt avtalet får tekniska regler inte utarbetas, antas eller tillämpas med syfte eller effekt att skapa onödiga hinder för internationell handel. Avtalet föreskriver bland annat en anmälningsprocedur för utkast till nya tekniska regler och procedurer för bedömning av överensstämmelse samt upprättande av upplysningscentraler hos medlemsländerna för sådana regler. Kommerskollegium är Sveriges upplysningscentral enligt TBT-avtalet (TBT-kontaktpunkt).

(Eng: Technical barriers to Trade, TBT)

Skriv ut

TBR (Trade Barriers Regulation)

EU:s handelshinderförordning innehåller procedurer för att tillvarata EU:s rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt WTO-reglerna. Efter anmälan av berörd part (EU-medlemsland, industribransch etcetera) eller på Europeiska kommissionens eget initiativ kan denna angripa otillåtna handelsbruk i tredje land, antingen genom bilateral förhandling med landet ifråga eller genom tvistlösning i WTO.

Skriv ut

TISA (Trade in Services Agreement)

Eftersom förhandlingarna om tjänstehandel går trögt inom WTO:s General Agreement on Trade in Services (GATS) enades några länder under 2012 om en ny ansats. De förhandlar i stället ett plurilateralt avtal där bara de länder som själva väljer att delta ingår. Detta avtal kallas för TiSA – Trade in Services Agreement. Förhandlingarna sker i Genève, men ännu så länge utanför WTO. Målet är att avtalet så småningom ska kunna införlivas i WTO och bli det nya GATS.

I förhandlingarna ingår både marknadstillträde för tjänster och regelfrågor för tjänstehandel. Ett område som många länder prioriterar är att göra regelverket mer relevant för den handel som sker digitalt.

De omkring 50 länder som förhandlar TiSA kallas för ”Really good friends of services”. Gruppen består förutom EU och dess 28 medlemsstater av Australien, Kanada, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Island, Israel, Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Chile, Norge, Peru, Sydkorea, Schweiz, Taiwan, Turkiet, USA, Peru, Pakistan och Paraguay. Fler länder har uttryckt intresse för att delta, varför listan kan bli längre med tiden.

Skriv ut

TPRM (Trade Policy Review Mechanism)

Regelbundna granskningar i WTO av medlemmarnas handelspolitik, inklusive handeln med tjänster och immaterialrättslagstiftning. Granskningen utförs på basis av dels en rapport från WTO-sekretariatet, dels en rapport från det granskade landet. EU, USA, Japan och Kanada granskas vartannat år, övriga medlemsländer vart fjärde eller vart sjätte år, beroende på deras relativa betydelse i världshandeln.

Skriv ut

TPA (Trade Promotion Authority)

Ett förhandlingsmandat för den amerikanska presidenten i handelsförhandlingar som innebär att kongressen förbinder sig att godkänna eller förkasta ett förhandlat handelsavtal i sin helhet (utan egna tillägg eller ändringar) inom en viss tidsgräns. Utan TPA anses den amerikanska administrationen ha svårt att med trovärdighet delta i internationella handelsförhandlingar.

Skriv ut

TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter. Ett av de tre huvudavtalen i WTO. Det omfattar skydd för upphovsrätt, varumärken, geografiska ursprungsbeteckningar, mönster, patent, kretsmönster i datachips samt konfidentiell information (företagshemligheter). Innehållet bygger på de immaterialrättsliga konventionerna inom WIPO (World Intellectual Property Organization).

WTO-länderna åtar sig att se till att det immaterialrättsliga skyddet som stadgas i TRIPS-avtalet följs. I annat fall finns det möjlighet till tvistlösningsförfarande som kan leda till sanktioner.

WTO-länderna har också en skyldighet att se till att brottmålsförfaranden och straffrättsliga påföljder tillämpas vid uppsåtlig varumärkesförfalskning eller piratkopiering i kommersiell omfattning. Påföljderna ska vara tillräckligt allvarliga för att vara avskräckande. Tullmyndigheterna ska kunna stoppa och förstöra sådana varor vid gränsen. Se även Dohadeklarationen om TRIPS och folkhälsa, tvångslicenser, ACTA.

Skriv ut

TRIMs (Trade-Related Investment Measures)

TRIMs, eller handelsrelaterade investeringsåtgärder, är krav som värdlandets regering ställer på en utländsk investerare och som berör det utländska företagets handel med omvärlden. Det vanligast förekommande kravet är att inhemska insatsvaror ska användas i produktionen (local content requirements). Ett annat förekommande krav är att det investerande företaget måste exportera varor till ett värde som motsvarar en viss andel av företagets import eller dess totala produktion. De skäl som anges för upprättandet av TRIMs är vanligen att skydda den inhemska industrin och/eller att förhindra valutautflöde och betalningsbalansproblem.

WTO:s avtal om handelsrelaterade investeringsåtgärder (TRIMs-avtalet), som slöts i Uruguayrundan förbjuder medlemsländerna att ställa krav på nationellt innehåll i produktionen, exportimportbalansering, begränsningar av importen i förhållande till den utländska valuta företaget tjänar, samt begränsningar av exporten i förhållande till företagets lokala produktion. Dock finns det särregler (SDT) för utvecklingsländer, som ger dem större möjlighet att använda TRIMs.

Skriv ut

TABD (Transatlantic Business Dialogue)

TABD utgör en viktig del av EU:s och USA:s samarbete inom ramen av Transatlantic Economic Partnership (TEC) för att öka den politiska och ekonomiska integrationen. I dialogen deltar europeiska och amerikanska industriledare samt topptjänstemän från den amerikanska administrationen och Europeiska kommissionen. Prioriterade ämnen är MRA-avtal om ömsesidigt erkännande av provning och certifiering, harmonisering av standarder och tekniska regler samt tullsänkningar på vissa varuområden.

Motsvarande transatlantiska forum finns också för andra grupper, däribland parlamenten (Transatlantic Legislative Dialogue), konsumentgrupper (Transatlantic Consumers Dialogue), miljöorganisationer (TAED), och fackförbund (TALD).

Se Transatlantic Economic Partnership, Transatlantic Economic Council.

Skriv ut

TEC (Transatlantic Economic Council)

Vid toppmötet mellan USA och EU 2007 undertecknades ett ramavtal för att främja den transatlantiska ekonomiska integrationen. Genom främst regulativt samarbete syftar ramavtalet till att begränsa de skillnader i lagar, regler och standarder som hämmar handel och investeringar mellan USA och EU. Ramverket saknar dock sanktioner och bindande åtaganden. Som en del av samarbetet etablerades det Transatlantiska ekonomiska rådet (TEC) för att övervaka, vägleda och accelerera integrationsprocessen. TEC är en vidareutveckling av det Transatlantiska ekonomiska partnerskapet.

I rådet, som sammanträder minst en gång årligen, representeras EU av Europeiska kommissionen, medan de amerikanska representanterna kommer från presidentens kabinett. En särskild grupp bestående av ordförandena i TABD (Transatlantic Business Dialogue), TACD och TALD bistår rådet med rekommendationer om det fortsatta samarbetet.

Skriv ut

TEP (Transatlantic Economic Partnership)

TEP, som lanserades i samband med toppmötet mellan USA och EU i London 1998, vidareutvecklar den process inom handel och investeringar som inleddes 1995. TEP inkluderar såväl bilaterala som multilaterala element. Å ena sidan utgör TEP ett forum där EU och USA kan samordna sina satsningar i WTO. Å andra sidan syftar TEP till att lösa bilaterala handelshinder, främst tekniska regler, med bibehållet skydd för hälsa och säkerhet, konsumenter, samt miljön. TEP integrerar frågor om arbetsrätt, företag, miljö och konsumenthänsyn i processen. Se Transatlantic Business Dialogue, Transatlantic Economic Council.

Skriv ut

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

I juli 2013 startade EU och USA förhandlingar om ett frihandelsavtal, ett transatlantiskt handels- och investeringspartnerskapsavtal (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Målsättningen med TTIP är att öka handeln och investeringarna mellan EU och USA. Avtalet väntas leda till ökat marknadstillträde, större  samstämmighet i regler och lagstiftning och även bana väg för globala  standarder. Områden som ingår i förhandlingarna är bland annat: tullar, TBT, SPS, förenklade handelsprocedurer, ursprungsregler, offentlig upphandling, tjänstehandel och investeringar.

Skriv ut

TPP (Trans-Pacific Partnership)

Trans-Pacific Partnership (TPP) är ett frihandelsavtal i Stilla havsregionen som färdigförhandlades i oktober 2015. Parterna till avtalet är Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Chile, Malaysia, Singapore, Peru, Vietnam, Nya Zeeland och Brunei.

Avtalet är brett till sin omfattning, och innehåller förutom områden som tullar, tjänster och investeringar även åtaganden på nya områden för handelsavtal som e-handel och anti-korruption.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies