Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: F

FDI (Foreign Direct Investment)

Utländska direktinvesteringar är investeringar som görs av företag i ett land annat än sitt hemland. För att det ska räknas som en direktinvestering ska investeringen kännetecknas av ett långvarigt samarbete med ett bestående intresse. Enligt FN krävs att en investerare kontrollerar minst tio procent av ett utländskt företag för att det ska klassas som en utländsk direktinvestering. Se även Bilateral Investment Treaty (BIT), Multilateral Agreement on Investment (MAI), Trade-Related Investment Measures (TRIMs), Handel och investeringar.

Skriv ut

FTA (Foreign Trade Association)

Europeisk lobbyorganisation för handelsföretag med särskild uppgift att verka för frihandel och avveckling av tullar och icke-tariffära handelshinder samt påverka EU:s position i handelsförhandlingar med tredje land i frihandelsvänlig riktning. Verksamheten har sin tyngdpunkt på området textil och konfektion. Kontakter sker främst med Europeiska kommissionen. Jämför Eurocommerce.

Skriv ut

FTAA (Free Trade Agreement of the Americas )

1994 antog USA och alla de övriga amerikanska länderna - exklusive Kuba - en aktionsplan om upprättande av ett all-amerikanskt frihandelsområde, från Alaska till Eldslandet. Förhandlingarna skulle ha avslutats 2005, men har kärvat på grund av oenigheter i frågor som jordbruk och immaterialrätt. I dagsläget ligger förhandlingarna nere och det är osäkert om de kommer återupptas. Jämför NAFTA, Mercosur, Andiska Gemenskapen, CAFTA-DR, UNASUR.

Skriv ut

FTA (Frihandelsområde )

(Free Trade Area)

Sammanslutning av länder som, på basis av ett frihandelsavtal, sinsemellan avskaffat tullar (och ibland vissa andra handelshinder) för den inbördes handeln. Till skillnad från en tullunion behåller varje land i ett frihandelsområde sin egen handelsregim (tullar, kvantitativa restriktioner etcetera) gentemot utanförstående länder. Eftersom de deltagande länderna inte har en gemensam tulltaxa måste en vara som ska erhålla tullfrihet inom området uppfylla vissa krav på ursprung i området. Tullkontroller, ursprungsregler och ursprungsbevis måste därför finnas kvar i den inbördes handeln, som därmed inte blir lika fri som i en tullunion. Exempel på frihandelsområden är EES, EFTA, NAFTA och ANZCERTA. Jämför Regionala handelsavtal.

(Eng: Free Trade Area, FTA)

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies