Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: A

AAAA (Addis Abeba Action Agenda (AAAA))

Addis Abeba Action Agenda (AAAA) antogs år 2015 under FN:s tredje konferens om utvecklingsfinansiering. AAAA specificerar ett antal åtgärder för hur hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska finansieras. Precis som Agenda 2030, bekräftar AAAA handelns roll som motor för inkluderande ekonomisk tillväxt, dess bidrag till att minska fattigdom, samt dess betydelse för att främja hållbar utveckling. Utöver biståndet, identifieras handel och privata sektorn som primära finansieringskällor.

Skriv ut

AU (Afrikanska unionen )

Afrikanska unionen är en mellanstatlig organisation för samarbete mellan 54 afrikanska länder.  Organisationen har bland annat som mål att uppnå fred och säkerhet på kontinenten, att accelerera den politiska och ekonomiska integrationen i Afrika, att främja och försvara gemensamma afrikanska positioner internationellt och att främja hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning. Afrikanska unionen etablerades 2002 som en efterföljare till OAU, Organisation of African Unity.

På det handelspolitiska området har organisationen som mål att "etablera de nödvändiga förutsättningar som möjliggör för kontinenten att spela sin rättmätiga roll i den globala ekonomin och i internationella förhandlingar". Vidare vill man "samordna och harmonisera politiken mellan existerande och framtida regionala ekonomiska sammanslutningar för att gradvis uppnå unionens målsättningar". Detta innebär konkret att man siktar mot att i olika steg etablera en afrikansk gemensam marknad och så småningom också en ekonomisk och monetär union. Denna målsättning, samt en plan för genomförandet, slogs fast i en överenskommelse mellan de dåvarande medlemmarna i OAU 1991 genom det så kallade Abujafördraget. Se även ECOWAS, SADC, EAC,

Skriv ut

AfT (Aid for Trade)

Aid for Trade (AfT) är ett samlingsnamn på handelsrelaterat bistånd till utvecklingsländer med särskilt fokus på MUL. Aid for Trade-åtgärder syftar till att avhjälpa utvecklingsländers svårigheter att delta i global handel genom att bygga upp den kapacitet och infrastruktur som behövs för att kunna dra nytta av handelsliberali­seringar och bli konkurrenskraftiga, samt stödja nationella reformer inom policy och regelverk. Aid for Trade försöker bemöta problem såsom bristande produktionskapacitet, låg grad av produktionsdi­versifiering och svårigheter att nå upp till tekni­ska krav/standarder på exportmarknader.

Aid for Trade är ett initiativ från WTO och syftar till att ta ett helhetsgrepp på det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet. Fokus ligger på att stärka identifieringen av handelsrelaterade behov och flaskhalsar i utvecklingsländerna och kvaliteten på biståndsgivarnas svar på dessa behov, liksom på kopplingen däremellan. WTO definierar AfT brett och inkluderar all typ av han­delsrelaterat bistånd, såsom exempelvis teknisk assistans i att utveckla handelsstrategier, byggna­tion av fysisk infrastruktur i form av exempelvis vägar och utbyggnad av telenätet, samt bistå med att anpassa sig till minskade tullintäkter m.m. Aid for Trade kan alltså handla om bistånd till åtgärder som ska underlätta handeln både vid gränsen, mellan gränser och rent nationella förutsättningar.

Agenda 2030 inkluderar delmål både om att öka Aid for Trade (Mål 8a) , samt att väsentligt öka exporten från utvecklingsländer, särskilt att dubblera de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten till 2020 (Mål 17.11);

Skriv ut

CAN (Andiska Gemenskapen)

(Andean Community)

Andinska gemenskapen är ett ekonomiskt och socialt samarbete mellan  Bolivia, Colombia, Ecuador och Peru. Samarbetet startade 1969  och målet är att stimulera tillväxt genom ökad regional integration och ekonomiskt och social samarbete samt en stadig förbättring av levnadsvillkoren för invånarna i regionen.  I de avslutade frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och Andinska Gemenskapen valde Bolivia och Ecuador av olika anledningar valt att stå utanför. Frihandelsavtalet innehåller dock en integrationsklausul som öppnar för framtida integration av dessa länder i avtalet. Länderna i Andinska gemenskapen är associerade medlemmar i MERCOSUR.

Se Latin American Integration Association, MERCOSUR, UNASUR.

Andinska gemenskapens webbplats: Comunidad Andina

Skriv ut

AB (Appellate Body)

Appellate Body är WTO:s överprövningsorganet för tvistlösning. Hit kan panelutslag i WTO överklagas. Överprövningsorganet består av sju personer med sakkunskap inom juridik, internationell handel och WTO:s regelsystem. Vid varje prövning engageras tre av dessa sju experter.

Se Tvistlösning.

Skriv ut

ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Area)

Ett ramavtal om att upprätta ett investeringsområde inom ASEAN som trädde ikraft 2012. Målet är att locka företag inom ett ASEAN-land att investera i andra medlemsländer genom att successivt ta bort existerande investeringshinder. Avtalet är en vidareutveckling av ASEAN Investment Area (som trädde ikraft 1999) och ASEAN Investment Guarantee Agreement (IGA).

Skriv ut

ANZCERTA (Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement )

Långtgående frihandelsavtal, grundat 1983, mellan Australien och Nya Zeeland. Har utvidgats att omfatta tjänster och investeringar samt ett avtal om ömsesidigt erkännande.

Skriv ut

ASCM (Avtal om subventioner och utjämningsåtgärder)

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures

WTO:s avtal om subventioner och utjämningsåtgärder. Avtalet förkortas ASCM men ibland också SCM.

Se Subventioner till industrin (WTO), SCM.

Skriv ut

ATC (Avtalet om textil och konfektion)

Ageement on Textiles and Clothing (ATC)

Avtalet om textil och konfektion  ingicks i Uruguayrundan och ersatte Multifiberavtalet (MFA). Avtalet innebar att alla kvantitativa restriktioner mellan WTO-länderna inom tekohandeln avvecklades. Avvecklingen genomfördes på tio år, 1995-2005, genom två parallella processer. För det första genom att varugrupper fördes in under normala WTO-regler, genom så kallad integration, vilket innebar att kvoter inte längre var tillåtna. För det andra utökades gradvis tillväxttakten för kvarvarande kvoter, det vill säga kvoterna blev större vilket ledde till att importutrymmet ökade.

Från och med 1 januari år 2005 är alla kvantitativa tekorestriktioner i princip avskaffade. Se Tekohandel, Skyddsklausul för textil- och konfektionsvaror.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies