Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med:

ACCA

Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products

ACCA är en typ av bilateralt avtal som sluts mellan EU och närliggande länder för vissa sektorer/branscher. Avtalen är till för att underlätta handeln med industriprodukter mellan parterna. Inom de sektorer som berörs tar de närliggande länderna över EU:s regelverk och blir på detta sätt en del av EU:s inre marknad. Avtalen kan syfta till att förbereda de anslutna ländernas EU-medlemskap.

Avtalen baseras på EU:s gemensamt uppnådda regelverk Acquis Communautaire, regleringssamarbete, ömsesidigt erkännande av varandras procedurer för bedömning av överensstämmelse och system för marknadskontroll.

Se även Mutual Recognition Agreements.

Skriv ut

Ackreditering

Ackreditering är ett formellt erkännande av att ett laboratorium, certifieringsorgan, besiktningsorgan eller kontrollorgan är kompetent att utföra specificerade provningar, kalibreringar, certifieringar etc. enligt europeiska och internationella standarder.  Ackreditering innebär att ett oberoende ackrediteringsorgan fortlöpande granskar oberoende, ledningssystem och teknisk kompetens hos det organ (företag eller organisation) som är ackrediterat. Syftet är att säkerställa att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationella standarder.

Se Ackrediteringsorgan

 

Skriv ut

Ackrediteringsorgan

Organ som bemyndigats att utföra ackreditering. I Sverige är Swedac nationellt ackrediteringsorgan.

Se Ackreditering, Swedac

Skriv ut

Acquis communautaire

(EG-rätten,EU-rätten)

En fransk term för EU:s samlade regelverk som alla medlemsländer i EU måste följa. Det inkluderar EU-domstolens domar och både den så kallade primärrätten och sekundärrätten i EU. Primärrätten är unionens grundfördrag och alla medlemsländers anslutningsfördrag. Till sekundärrätten hör  förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. 

Se EU:s fördrag, EU-fördraget, EUF-fördraget, förordning och direktiv.

Skriv ut

ACS

Association of Caribbean States

ACS bildades för att stärka samarbetet mellan länderna på de västindiska öarna, Centralamerika samt med Colombia, Venezuela samt Surinam. Totalt 25 länder. ACS:s har flera samarbetsområden, varav ett är utveckling av handeln.

Se Caricom  (Carribbean Community and Common Market)

Association of Caribbean States webbplats: ACS

Skriv ut

ACTA

Anti-Counterfeiting Trade Agreement

ACTA - ett avtal om åtgärder mot piratkopiering och varumärkesförfalskning Huvudsyftet är att stärka respekten för/säkerställandet av immaterialrättigheter som redan finns och skyddas i internationella avtal. Avtalet har inte trätt i kraft.
Förhandlingarna om ACTA påbörjades i juni 2008 och slutfördes under 2010. Deltagande länder var, förutom EU och dess medlemsstater, Australien, Japan, Kanada, Marocko, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea och USA. Förhandlingarna fördes utanför WTO och World Intellectual Property Organization (WIPO).

 

Skriv ut

Ad valorem-ekvivalent

Värdetullekvivalent. Omräkning av en specifik tull, det vill säga en tull uttryckt i ett belopp per kg, liter eller annan enhet, till procent av varans värde. Sådana omräkningar görs bland annat för att det ska vara möjligt att beräkna genomsnittlig tull i ett land eller för att det ska vara möjligt att jämföra tullnivåer mellan länder eller varor i de fall specifika tullar används.

Skriv ut

Ad valorem-tull

Avgift eller tull beräknad på värdet av en vara, det vill säga en viss procentsats av tullvärdet. Detta är den helt dominerande formen av tull. Jfr specifik tull.

Skriv ut

AEC

AEC är en del av ASEAN Community och etablerades formellt i slutet av 2015. Syftet är att underlätta handeln bland annat genom i princip avvecklade tullar och minskade restriktioner på tjänsteområdet.

Skriv ut

AfCFTA

Det afrikanska kontinentala frihandelsområdet (African Continental Free Trade Agreement, AfCFTA) är ett frihandelsavtal som förhandlades och fortfarande förhandlas av länderna i Afrikanska unionen (AU). Frihandelsavtalet undertecknades i Rwanda år 2018 av 44 av de 55 afrikanska staterna. Huvudsyftet med AfCFTA är att skapa en gemensam marknad för varor och tjänster, med fri rörlighet för affärsresenärer och investeringar, och på sikt etablera en tullunion. Förhandlingar kommer fortsätta i nästa fas inom områdena immateriella rättigheter, investeringar och konkurrensfrågor. Avtalet kan träda ikraft efter att 22 stater har ratificerat det.

Skriv ut

Afrikanska kontinentala frihandelsområdet

(African Continental Free Trade Agreement, AfCFTA) är ett frihandelsavtal som förhandlades och fortfarande förhandlas av länderna i Afrikanska unionen (AU). Frihandelsavtalet undertecknades i Rwanda år 2018 av 44 av de 55 afrikanska staterna. Huvudsyftet med AfCFTA är att skapa en gemensam marknad för varor och tjänster, med fri rörlighet för affärsresenärer och investeringar, och på sikt etablera en tullunion. Förhandlingar kommer fortsätta i nästa fas inom områdena immateriella rättigheter, investeringar och konkurrensfrågor. Avtalet kan träda ikraft efter att 22 stater har ratificerat det.

Skriv ut

Afrikanska unionen (AU)

Afrikanska unionen är en mellanstatlig organisation för samarbete mellan 54 afrikanska länder.  Organisationen har bland annat som mål att uppnå fred och säkerhet på kontinenten, att accelerera den politiska och ekonomiska integrationen i Afrika, att främja och försvara gemensamma afrikanska positioner internationellt och att främja hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning. Afrikanska unionen etablerades 2002 som en efterföljare till OAU, Organisation of African Unity.

På det handelspolitiska området har organisationen som mål att "etablera de nödvändiga förutsättningar som möjliggör för kontinenten att spela sin rättmätiga roll i den globala ekonomin och i internationella förhandlingar". Vidare vill man "samordna och harmonisera politiken mellan existerande och framtida regionala ekonomiska sammanslutningar för att gradvis uppnå unionens målsättningar". Detta innebär konkret att man siktar mot att i olika steg etablera en afrikansk gemensam marknad och så småningom också en ekonomisk och monetär union. Denna målsättning, samt en plan för genomförandet, slogs fast i en överenskommelse mellan de dåvarande medlemmarna i OAU 1991 genom det så kallade Abujafördraget. Se även ECOWAS, SADC, EAC,

Skriv ut

Agenda 21

Antogs vid FN:s konferens för miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Innehåller handlingsprogram och riktlinjer för nationellt och internationellt handlande för att uppnå en hållbar utveckling, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt i såväl i-länder som utvecklingsländer.

Skriv ut

AGOA

African Growth and Opportunity Act

AGOA reglerar hur USA ger länder i Afrika, söder om Sahara, preferenser. AGOA är från år 2000 och finns inom ramen för det amerikanska GSP-systemet. Förmånsländerna är för närvarande 40 länder som kan åtnjuta tullfrihet för cirka 7000 produkter, förutsatt att landet har nått viss nivå av utveckling inom olika områden. Arrangemanget gäller tillsvidare fram till och med 2025.

Skriv ut

Aid for Trade (AfT)

Aid for Trade är ett initiativ från WTO som syftar till att ta ett helhetsgrepp på det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet. Fokus ligger på att stärka identifieringen av handelsrelaterade behov och flaskhalsar i utvecklingsländerna och kvaliteten på biståndsgivarnas svar på dessa behov, liksom på kopplingen däremellan.

Många utvecklingsländer har trots ökat marknadstillträde inte lyckats öka sin export. För flertalet av dem krävs insatser för att hjälpa dem öka sin närvaro på världsmarknaden. Det kan gälla att stärka produktions- och exportkapaciteten, förbättra infrastrukturen, bygga upp nödvändiga institutioner och regelverk, uppfylla internationella standarder samt implementera handelsavtal. 

EU antog 2007 en gemensam Aid for Trade-strategi som sätter fokus på stöd till AVS-länder samt det internationella arbetet med studier av vad som hindrar de minst utvecklade ländernas internationella handel.

Se även Integrated Framework, Global Trust Fund.

Skriv ut

Aktiv förädling

Aktiv förädling innebär att varor importeras till EU för att vidareförädlas så att de får ett högre förädlingsvärde, och därefter reexporteras. Vid importen medges tullfrihet eller också återbetalas tullen i samband med reexporten (restitution). Syftet är att förse den europeiska exportindustrin med billiga insatsvaror. Tullverkets tillstånd krävs.

Jämför Passiv förädling, Tullrestitution.

Se Tullverkets webbplats: Aktiv förädling

Skriv ut

Allmänna rådet (EU)

General Council

Allmänna rådet består av EU-ländernas ministrar med övergripande ansvar för EU-frågor. Rådet sammanträder en gång i månaden.

Rådets webbplats: Allmänna rådet

 

Skriv ut

Allmänna rådet (WTO)

(General Council)

General Council

Allmänna rådet är WTO:s högsta beslutande organ i Genève och sammanträder flera gånger om året med jämna mellanrum. Deltagare är ländernas WTO-ambassadörer eller motsvarande. De har befogenhet att agera för ministerkonferensens räkning.

 

Skriv ut

Allmänna ursprungsregler

(Icke-preferentiella ursprungsregler)

För att kunna tillämpa handelspolitiska skyddsinstrument samt av handelsstatistiska skäl, måste en varas ursprungsland bestämmas, det vill säga man måste veta var varan kommer ifrån. Kyotokonventionen och WTO:s avtal om ursprungsregler innehåller grundläggande regler.

Om en vara i sin helhet framställts i ett land får varan ursprung i landet ifråga. Om varan däremot framställts i två eller flera länder (eller innehåller material från flera länder) får den ursprung i det land där den genomgick den sista väsentliga bearbetningen. Det är vanligt att en sådan bearbetning anses ha skett om varan fått en annan tullposition än insatsvarorna (nummerväxlingskriteriet), det vill säga varorna klassificerats om, eller ett visst procentuellt mervärde (värderegeln) tillförts.

Se WTO-avtalet om ursrpungsregler, preferentiella ursprungsregler

Skriv ut

AMS

Aggregate Measurement of Support

Ett mått som används i WTO:s jordbruksavtal för att beräkna den sammanlagda omfattningen av vissa handelsstörande jordbrukssubventioner, så kallade gula stöd. Dessa stöd är föremål för begränsningar i jordbruksavtalet i form av individuella stödtak för varje land. Medlemsländerna ska beräkna AMS för varje år för att säkerställa att deras handelsstörande stöd inte överskrider stödtaken. Måttet AMS ger inte en fullständig bild av hur stora WTO-medlemmarnas handelsstörande stöd är på jordbruksområdet då vissa handelsstörande stöd inte behöver tas med när AMS beräknas.

Se De minimis-stöd

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies